Үүрэг хариуцлага хүнийг зүдрээх нь түүнийг мөн гайхамшигт хүргэх боломжтой болгодог.
Г. Л. Менкен

Үйлчилгээ

ТК Техникал Транслейшн

ТК Техникал Транслейшн нь 2020 оны 07 сарын 09-ний өдөр байгуулагдсан. Мэргэжлийн орчуулга хийх, зөвлөгөө өгөх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Монголын Мэргэшсэн Орчуулгын Хөгжлийн Холбооноос 2020 оны 07 сарын 20-ний өдөр албан ёсны нийтлэг орчуулгын ажил үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ, тамга тэмдгээ хүлээн авсан. 

Зорилго: 

Уул уурхай, геологи, техникийн орчуулгыг Англи-Монгол-Орос хэлнээс мэргэжлийн түвшинд орчуулна. 

Орчуулгын төрөл: 

  • Уул уурхай
  • Геологи
  • Геохими
  • Хайгуул
  • Чанар хяналт, чанар баталгаа QA/QC
  • Газрын тос
  • Геологийн програм хангамж, тоног төхөөрөмж 

Үнийн санал авах